Yektaweb XML generator


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2018: Volume 20 - Number 5

2018: Volume 20 - Number 4

2018: Volume 20 - Number 3

2018: Volume 20 - Number 2

2018: Volume 20 - Number 1

2017: Volume 19 - Number 20

2017: Volume 19 - Number 6

2017: Volume 19 - Number 5

2017: Volume 19 - Number 4

2017: Volume 19 - Number 3

2017: Volume 19 - Number 2

2017: Volume 19 - Number 1

2016: Volume 18 - Number 20

2016: Volume 18 - Number 6

2016: Volume 18 - Number 5

2016: Volume 18 - Number 4

2016: Volume 18 - Number 3

2016: Volume 18 - Number 2

2016: Volume 18 - Number 1

2015: Volume 17 - Number 20

2015: Volume 17 - Number 6

2015: Volume 17 - Number 5

2015: Volume 17 - Number 4

2015: Volume 17 - Number 3

2015: Volume 17 - Number 2

2015: Volume 17 - Number 1

2014: Volume 16 - Number 20

2014: Volume 16 - Number 6

2014: Volume 16 - Number 5

2014: Volume 16 - Number 4

2014: Volume 16 - Number 3

2014: Volume 16 - Number 2

2014: Volume 16 - Number 1

2013: Volume 15 - Number 20

2013: Volume 15 - Number 6

2013: Volume 15 - Number 5

2013: Volume 15 - Number 4

2013: Volume 15 - Number 3

2013: Volume 15 - Number 2

2013: Volume 15 - Number 1

2012: Volume 14 - Number 20

2012: Volume 14 - Number 6

2012: Volume 14 - Number 5

2012: Volume 14 - Number 4

2012: Volume 14 - Number 3

2012: Volume 14 - Number 2

2012: Volume 14 - Number 1

2011: Volume 13 - Number 20

2011: Volume 13 - Number 6

2011: Volume 13 - Number 5

2011: Volume 13 - Number 4

2011: Volume 13 - Number 3

2011: Volume 13 - Number 2

2011: Volume 13 - Number 1

2010: Volume 12 - Number 20

2010: Volume 12 - Number 4

2010: Volume 12 - Number 3

2010: Volume 12 - Number 2

2010: Volume 12 - Number 1

2009: Volume 11 - Number 20

2009: Volume 11 - Number 4

2009: Volume 11 - Number 3

2009: Volume 11 - Number 2

2009: Volume 11 - Number 1

2008: Volume 10 - Number 20

2008: Volume 10 - Number 4

2008: Volume 10 - Number 3

2008: Volume 10 - Number 2

2008: Volume 10 - Number 1

2007: Volume 9 - Number 4

2007: Volume 9 - Number 3

2007: Volume 9 - Number 2

2007: Volume 9 - Number 1

2006: Volume 8 - Number 4

2006: Volume 8 - Number 3

2006: Volume 8 - Number 2

2006: Volume 8 - Number 1

2005: Volume 7 - Number 3

2005: Volume 7 - Number 1

2004: Volume 6 - Number 3

2004: Volume 6 - Number 1

2003: Volume 5 - Number 3

2003: Volume 5 - Number 1

2002: Volume 4 - Number 3

2002: Volume 4 - Number 1

2001: Volume 3 - Number 4

2001: Volume 3 - Number 3

2001: Volume 3 - Number 2

2001: Volume 3 - Number 1

2000: Volume 2 - Number 4

2000: Volume 2 - Number 3

2000: Volume 2 - Number 2

2000: Volume 2 - Number 1


[ Back to index ]